معرفی-Introduction

به نام خدا و برای خدا

معرفی بنیاد

بنیاد توسعه کارآفرینی اولین مرکز مردمی نهاد و  تشکل غیر دولتی در ایران است که فعالیت خود را با تمرکز بر توسعه نگرش کارآفرینی و نهادینه سازی مهارتهای کارآفرینانه در کودکان و نوجوانان آغاز کرده است.

در قرن بیست و یکم زندگی بشری تحت تأثیر دو جریان بسیار قوی است؛ از سویی تحولات رو به رشد علم و تکنولوژی به گونه ای است که تصویری مبهم از آینده را فراروی فرد ترسیم کرده و همراه شدن با سرعت فزاینده رشد دانش نیازمند داشتن مهارتهایی نو، افزون بر گسترش و ممارست مهارتهای گذشته افراد است و از سوی دیگر، پدیده جهانی شدن، وضعیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و روابط بین المللی جوامع را شکل تازه­ای بخشیده است.

بنیاد توسعه کارآفرینی در راستای دستیابی حداکثری افراد جامعه به مهارتهای مورد نیاز برای مواجهه با چالشها و نیز، سود جستن از فرصتهای قرن حاضر با رویکرد آموزش کارآفرینی به کودکان و نوجوانان به عنوان ابزاری ضروری در زندگی کنونی، به دو دلیل عمده درصدد سرو سامان دادن به فرصت های آموزشی در نظام آموزشی کشور است:

  • دلایل اقتصادی: با توجه به شرایط اقتصادی موجود در جهان که حتی نمی توان تخمین درستی از وضعیت اقتصاد تا آخر هفته داشت، چگونه نسلی تربیت کنیم که قادر باشد جایگاهی در اقتصاد قرن بیست و یک بیابد؟
  • دلایل فرهنگی: مبنا و نحوه آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان چگونه ساماندهی شود تا ایشان بتوانند در عینحفظ هویت فرهنگی خود، بخشی از فرآیند جهانی شدن بوده و قادر باشند صفات فرهنگی، بومی و تاریخی خود را در جامعه انتقال دهند؟

kodak2

بنیاد توسعه کارآفرینی بر این باور است که نظام های ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ می­توانند ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎ، روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﺷﯿﻮه­های متناسبی که بر می­گزینند، ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در پرورش چنین افرادی داشته ­باشند. افرادی که در حقیقت، موتور محرکه و فعال هر نظام و تغییرات موجود در آن است به نحوی که افکار و اعمال و باورهای او موجب پیشرفت یا عقب ماندگی کل نظام اجتماعی خواهد شد. یکی از این رویکردها، رویکرد کارآفرینی است. کارآفرینی در بدو پیدایش خود، پیوندی عمیق با دلایل و مسائل اقتصادی داشت، اما اکنون آنچنان توسعه یافته که از منظرهای متفاوتی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، صنعت و تاریخ نیز بدان پرداخته اند؛ تا جایی که می­توان گفت کارآفرینی موتور تحول و توسعه اقتصاد، فرهنگ و جامعه است.

بنیاد توسعه کارآفرینی برای صلح