خدمات بنیاد-Foundation services

خدمات

  1. برگزاری کارگاه های آموزش خانواده
  2. برگزاری کارگاه های تربیت مربی برای مدارس
  3. برگزاری کارگاه­های علمی کودکان و نوجوانان با هدف تقویت مهارتهای گروهی
  4. برگزاری اردوهای تفریحی-علمی با هدف تقویت شناخت اجتماعی، طبیعی، جغرافیایی و فرافرهنگی
  5. برگزاری اردوها و دوره هایی جهت آشنایی کودکان و توجوانان با مشاغل اقتصادی و سیر تحول آنها
  6. تهیه بسته های آموزشی خانواده با هدف ایجاد نگاه کارآفرینانه در خانه
  7. تهیه بسته های آموزشی برای کودکان و نوجوانان جهت تقویت مهارتهای فردی

بنیاد توسعه کارآفرینی برای صلح