هیأت موسس-founder Group

بنیاد توسعه کارآفرینی برای صلح