هیأت امنا-Board of Trustees

بنیاد توسعه کارآفرینی برای صلح