آموزش-Education

بنیاد توسعه کارآفرینی برای صلح (E.D.P)

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ و ﻋﻤﯿﻖ ﻫﺰاره­ی ﺳﻮم ﻣﯿﻼدی در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ، تغییر نگاه به شئون مختلف انسانی از جمله، تعلیم و تربیت، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، روابط بین الملل و محیط زیست و … را می­طلبد. در این میان نظام تعلیم و تربیت و رویکردی که جهت پرورش نیروی انسانی در مقاطع مختلف تحصیلی اتخاذ می­کند، به واسطه رابطه مستقیمی که این نظام با سایر عرصه­های حیات بشری دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به طوری که می­توان تعلیم و تربیت نیروی انسانی را به نوعی بنیان سایر شئون اجتماعی تلقی کرد، چرا که نیروی انسانی در حقیقت موتور محرکه و فعال هر نظام و تغییرات موجود در آن است به نحوی که افکار و اعمال و باورهای او موجب پیشرفت یا عقب ماندگی کل نظام اجتماعی خواهد شد.

لذا ﻧﻈﺎ­م­ﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ می­توانند ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎ، روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﺷﯿﻮه­های متناسبی که بر می­گزینند، ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در پرورش افرادی داشته­باشند که نه تنها قادر باشند همسو با رشد فزاینده اطلاعات و فناوری حرکت کنند، بلکه بتوانند ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را شکسته و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، روﯾﮑﺮد آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ.

آنچه در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات در کشور محسوب می­شود عدم اشتغال بوده که به تبع آن عوارض بسیار متعددی همچون اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی را گریبان­گیر کشور خواهد نمود.

ایجاد اشتغال که در نتیجه آن رفع فقر است می­تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بسیاری از معضلات و چالش­های به وجود آمده در بخش­های فوق را نه تنها در شهرها و بخش­های محروم بلکه در کلانشهرها نیز مرتفع نماید.

در این مسیر مهم آنچه به نظر می­رسد آن است که بتوان با استفاده از منابع بومی درصدد اشتغال­زایی برآمد و این مسئله محقق نخواهد شد مگر با ترویج فرهنگ کارآفرینی؛ البته با نگاهی متفاوت و با مخاطب قرار دادن قشری از جامعه که تاکنون مورد توجه فعالان عرصه کارآفرینی نبوده­اند.

نوجوانان به عنوان سرمایه­های آتی هر جامعه محسوب می­شوند که تحول رو به رشد فرهنگی و فکری در این قشر  می­تواند تاثیر خود را در آینده­ای نچندان دور نمایان سازد.

از این رو ما برآنیم تا بتوانیم با عنایت خداوند متعال؛ فرهنگ، علم و انگیزه کارآفرینی را در بین قشر نوجوان جامعه که تاثیرپذیر و تاثیرگذارتر در آینده بوده و سرمایه­های بسیار مهم و راهبردی جامعه محسوب می­شوند؛ ترویج دهیم تا بتوانیم قدمی تاثیر گذار در این بخش برداریم.

بنیاد توسعه کارآفرینی برای صلح