کودکان-children

ضرورت شروع آموزش کارآفرینی از دوران کودکی

اگرچه اغلب تصور می شود دبستان مکانی است که کودکان مهارتهای اجتماعی پایه و مقدمات سه مهارت خواندن و نوشتن و ریاضیات را در آن یاد می گیرند اما تمرکز صرف بر این جنبه های تعلیم و تربیت کودک می تواند عواقب ناخوشایندی داشته باشد. سالهای نخستین مدرسه زمانی است که نگرش مادام العمر کdownload-3ودکان نسبت به یادگیری و دانش در آن شکل می گیرد. عدم موفقیت در آشنا سازی کودکان با لذت یادگیری صدمات جبران ناپذیری به ایشان خواهد زد.

برای آنکه کودکان لذت یادگیری را چشیده و از مدرسه روی گردان نشوند، لازم است به آنها نشان دهیم مدرسه کمکشان می کند تا بتوانند درگیر مسائلی شوند و به اموری بیندیشند که به طور طبیعی در مسیر رشد و پرورش خود با آنها مواجه می شوند.

کارآفرینی از آنجا که ریشه در حیطه عملی و واقعی زندگی بشر دارد و نیز به واسطه شباهت ملزوماتش به ویژگی های ذاتی کودکان از جمله حوزه هایی است که می تواند برای کودکان بسیار جذاب باشد.

از سوی دیگر، با مقایسه ای کوتاه میان صفات کودک و ویژگی های فرد کارآفرین می توان به سادگی به ضرورت و اهمیت آغاز این فرآیند در این دوره سنی پی برد.

کودکان، موجوداتی ذاتاً کنجکاو، متفکر، خطر پذیر، مستقل و خودباور، خلاق و نوآور هستند که از دست زدن به اکتشاف و یادگیری مفاهیم جدید و به ظهور رساندن استعدادها و توانایی های سرشار خود غرق در لذت می شوند. آنها با نگاه نو و منحصر به فرد خود به دنیا، آنچه را که می خواهند آنطور که می خواهند می بینند، هیچ چیز را بدیهی فرض نکرده و به پدیده ها و رویدادها به منزله اموری قطعی نمی­نگرند؛ این صفات دقیقاً همان ویژگی­هایی است که در تربیت یک فرد به عنوان فرد کارآفرین به آنها نیازمندیم.

business-planبنابراین مدارس برای پرورش روحیه کارآفرینی در کودکان چیز زیادی لازم ندارند جز اینکه از طریق درونی سازی این خصوصیات در سالهای تکوین شخصیت کودک به هدایت و جهت دهی این ویژگی ها در کودک بپردازند و ﺿﻤﻦ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، روش و ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش اﯾﺪه­ﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در دانش­آموزان، ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﺻﺤﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ، زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را در آﻧﺎن ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ.

با توجه به آنچه که در بالا ذکر شد، بنیاد توسعه کارآفرینی برای صلح به عنوان اولین مرکز مردم نهاد و تشکلی غیر دولتی در ایران، فعالیت خود را با تمرکز بر توسعه نگرش کارآفرینی و نهادینه سازی مهارتهای کارآفرینانه در کودکان و نوجوانان آغاز کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بنیاد توسعه کارآفرینی برای صلح