خانواده-Family

نقش خانواده در تربیت نسل کارآفرین

نقش و اهمیت خانواده به عنوان کانون اصلی اندیشه کار و تلاش و پرورش روحیه خلق ایده و گسترش روحیه کارآفرینی و توسعه کسب و کار جدید در جامعه، انکار ناپذیر است، به طوری که در زمینه فعالیت اقتصادی، خانواده می‌تواند اندیشه فرزندان را به سمت و سویی سوق دهد که آنها را از مشکلات پیش ‌رو از جمله؛ بیکاری، فقر، اعتیاد، فساد و… برهاند و آنها را در مسیرهای شغلی که مولد سرمایه و فرصت‌های جدید است،‌ هدایت نماید. زیرا، خانواده علاوه بر نقش تولید نسل و پرورش ابعاد عاطفی و اخلاقی فرزندان،‌ به عنوان کانونی برای رشد و پرورش اندیشه خودباوری، عزت نفس و خودآگاهی در فرزندان تلقی می شود.

تحقق این امر مستلزم توجه ویژه والدین به ابعاد و ساحتهای حیات فردی و اجتماعی فرزند از بد6325f70ec02a49716739c63ca64f4616و تولد اوست. از سویی پدر و مادر با نقش الگویی ویژه ای که در دوران کودکی برای فرزند خود دارند، شکل دهنده نحوه نگرش کودک خود به دنیای پیرامون و برقراری ارتباط با آن هستند. در واقع، نوع نگرش والدین به دنیای پیرامون خود و چگونگی تجسم ارزشهای اجتماعی برای فرزندان در شکل‌گیری آینده شغلی آنها، می‌تواند راه را برای دستیابی به اقتصاد سالم هموار سازد. با این بیان که جهت گیریهای اقتصادی خانواده سبب می شود تا دستیابی به منابع اقتصادی ناشی از کار و دسترسی به فضاهای جدید، ارزش تلقی ‌شود. چنین طرز تلقی از دنیای پیرامون، ذهن فرد را نسبت به خلق ایده‌ای نو و استقلال اقتصادی و کسب موفقیت، دگرگون می‌سازد.family

و از سوی دیگر، پدر و مادر می توانند با فراهم کردن زمینه های مناسب رشد فکری و فردی و اجتماعی در محیط خانواده، به تقویت مهارتهای ضروری و هوشهای چندگانه کودک خود بپردازند. حمایت و تشویق والدین جهت یادگیری فن‌ آوریهای جدید از جمله فن‌آوریهای تکنولوژیکی و اطلاعاتی و معرفی مشاغل ، آنان را علاوه بر نقش‌آفرینی در درون خانواده، معطوف به اهداف توسعه در سطح جامعه یعنی کار مفید و بهره‌وری بالا خواهد کرد. تغییر نگرشها و رفتارهای کلیشه‌ای در مورد ایفاء نقشهای خانوادگی و اجتماعی و تشویق فرزندان به رفتارهای مثبت اقتصادی و اجتماعی، آنان را افرادی کارآمد و هدفمند می‌پروراند. زیرا پیروی از کلیشه‌های سنتی و تکراری در عرصه کار و فعالیت، هم به خانواده و هم به جامعه صدمات جبران ناپذیری وارد می‌سازد.

از سوی سوم، خانواده ها با انتخاب محیطهای یادگیری مناسب برای فرزندشان می­توانند به شناختی نسبی از استعدادها و تواناییهای منحصر به فرد او دست یابند و زمینه های رشد او در محیطهای اجتماعی رافراهم آورند، چراکه انسانهای متفاوت، توانمندیهای متفاوتی دارند که اگر از همان دوران کودکی در مسیر مشخص هدایت شوند، ‌می‌توانند با خلق ایده‌های جدید خود، تغییر در روند تولید و بالطبع تغییر در فرآیند تکنولوژی را موجب شوند.

بنیاد توسعه کارآفرینی در هر سه زمینه پیشنهادات و خدماتی برای خانواده ها عرضه کرده است. در زمینه نخست، کارگاه هایی برای پدر یا مادر جهت شناخت مقوله کارافرینی و ملزومات آن درنظر گرفته شده و در مورد دوم بسته های آموزشی حاوی فعالیتهای خانگی و اجتماعی با هدف تقویت مهارتهای ضروری و افزایش سطح هوش های چندگانه تدارک دیده شده است. در راستای سومین کارکرد خانواده نیز، بنیاد با برگزاری کارگاه هایی برای کودکان خانواده را در این مهم یاری می رساند.

 

بنیاد توسعه کارآفرینی برای صلح